top of page
İMAR BARIŞI

NEDEN BİZ?

İmar barışı(imar affı), hem kapsadığı süre hem de çıkış tarihi bakımından gerek yetkililerin gerekse başvuru yapanların çok tecrübe edemediği bir durum. Biz İmar Barışı gündeme geldiği günden itibaren gerek harita ofisimiz gerek mimar kadromuz gerekse saha ekiplerimizle birlikte her türlü detayı en ince ayrıntısına kadar inceleyip deneyimleme fırsatımız oldu. Biz bu süreçte gerekli olan aplikasyon krokisi, rölöve projesi(yeniden ölçülendirme) ve resmi evrak takibi noktasında en hızlı çözümü sizlere sunuyoruz. Tek yapmanız gereken ofisimize gelip süreci başlatmak.

 

İMAR BARIŞI (İMAR AFFI) NEDİR?

31 ARALIK 2017 öncesinde yapılmış ve kat irtifakı, kat mülkiyeti olmayan ,  kaçak yapı statüsünde bulunan  ,  ceza kesilmiş olan veya yıkım kararı bulunan binaların  mevcut halinin mimari rölevesinin çizilip, yapı kayıt belgesi ile belgelendirilerek yasal duruma getirilmesidir. 

 

İMAR BARIŞI NE GETİRİYOR?

İMAR BARIŞI ile  kaçak bölümleri veya katları bulunan yapılar , daha önce belirli sebeplerle kat mülkiyetini kuramamış binaların kayıt altına alınmasını amaçlıyor. İmar barışı beklenen İstanbul depreminde mutlak bir zorunluluktur. Kentsel dönüşüm yasası ile bu binalar mevcut imarının üstünde kullandıkları için hak kaybına uğruyorlardı. Şimdi bu hak kaybı ortadan kalkacak ve bu en riskli durumdaki binalar hem güçlendirilecek hem de kayıt altına alınacaktır.

KAÇAK KATLI BİNALARIN DURUMU

Bir dönemlerde gayri resmi ve yasadışı olmasına karşın halk arasında hak gibi gözüken kaçak kat atılmış binalar hiçbir statik raporu , projesi olmamasına karşın çok yaygındı. O dönemlerde her seçim döneminde 2 günde kaçak kat çıkılıyordu. Bu kaçak katlar yıllar içinde emlak vergisi ödenen , gazı elektiriği, suyu bağlanmış daireler durumuna dönüştü. Hatta bir çoğu arsa payı verilerek 2. , 3. ellere satıldı. Bu binalarda oturan tüm hak sahipleri mağdur durumlara düştüler çünkü mevcut durumda binalarını kentsel dönüşüme sokamıyorlar veya herhangi resmi bir işlem yapamıyorlar. Halbuki kentsel dönüşümün yapılmasında en öncelikli binaların bunlar olması gereklidir. Bu binalar şu anda zor ayakta duruyor ve çok büyük risk teşkil ediyorlar. 

 

GEÇİCİ MADDE

GEÇİCİ MADDE 16 - Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

       Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya,ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

       Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su,elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

       Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

       Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.

       Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

       Birinci fıkrada belirtilen yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranır.

       Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

       Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.

       Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir."

 

MADDE 17-  29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

       " EK MADDE 6-  İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31/12/2017 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihi itibariyle kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılarından; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecri misil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecri misil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralayabilir. 

        Kira süresi içerisinde kira ödemelerini düzenli şekilde yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi tekrar uzatılabilir veya bu araziler kiracılara doğrudan satılabilir. Bu arazilerin satışında 26/4/2012 tarihi itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan araziler için bu Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası, bu tarih itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan araziler için ise 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

        Bu maddenin uygulamasın ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlıığı yetkilidir."

MADDE 18-  29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması mecburidir. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması  halinde ayrıca şantiye şefi aranmaz." cümleleri yürürlükten kaldırılmış, 3 üncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

       "f) Hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyeti: Binalarda, yapı inşaat alanın, Bakanlıkça Yönetmelik ile belirlenen birim maliyeti veya birim maliyetleri ile çarpımından elde edilen bedeli,"

       "n) Yardımcı kontrol elemanı: Denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında görev yapacak olan; mimar ve mühendisler ile Bakanlıkça sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar olan yapılarda mimar ve mühendisler yerine yapı denetimi faaliyetlerine katılabilen teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri,"

MECLİSTEN GEÇEN YASA

TBMM Genel Kurulunda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, kabul edildi. Kabul edilen kanunlar arasında, imar barışına ilişkin düzenlemeler de içeriyor.
Buna göre, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31 Aralık 2018'e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.
Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi'ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.
Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılacak.
Bakanlar Kurulu, kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.
YIKIM KARARLARI İPTAL EDİLECEK
Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanım amacına yönelik olacak. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi alamamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Bu durumda belirtilen bedelin iki katı ödenecek.
Kat mülkiyetine geçilmiş olması Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un ek 1. maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecek.
Belirtilen yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranacak.
RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILACAK
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek.

Söz konusu belge sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Gelirler, bütçeye gelir kaydedilecek.
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazine'ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, bu hükümlerden yararlanamayacak.
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.
Bu belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak.
Yapının depreme dayanıklılığı, malikin sorumluluğunda bulunacak.
"İmar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak. Genel Kurul'da verilen önergeyle, Gelibolu Yarımadasındaki Tarihi Alan da bu kapsam içine alındı.   
 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ KİRALANABİLECEK
İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31 Aralık 2017'den önce bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihi itibarıyla kullanımları sürenlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.
Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi tekrar uzatılabilecek veya bu araziler 10 yıllık kullanımını müteakip kiracılara doğrudan satılabilecek

AKLINIZDAKİ TÜM SORULAR VE PROJE İŞLEMLERİ İÇİN İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEKİ TELEFON NUMARALARI
YADA
CANLI SOHBET BUTONUNDAN BİZLERE ULAŞIN
Untitled-1.png

Cep: 0532-273-9122

bottom of page